Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, personel özlük süreçlerinin yürütülmesi, hizmet içi eğitim planlaması, eğitim katılımı, personel izin dilekçesi işlemi, aile durum bildirimi, puantaj işlemleri, demirbaşların teslimi ve iade alımı, gelen evrak, giden evrak, staj işlemlerinin yürütülmesi, iş edindirme işlemi, satın alma işlemleri, abonelik sözleşmesinin yapılması, abonelik başvurusunun yapılması, telefon arama ses kaydının tutulması, kamera kayıtlarının alınması, istek ve şikâyetlerin alınması, internet erişim loğlarının alınması faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir;

 • Abone Taleplerinin karşılanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Abonelik Başvurusunu Yapılması
 • Abonelik Sözleşmesinin Yapılması
 • Asgari Geçim İndiriminin Hesaplanması
 • Bilişim Güvenliğinin Sağlanması
 • Çalışan Memnuniyetine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Demirbaş Takip Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İdari ve Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi
 • İş Edindirme Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması
 • İzin İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Maaşta Aile ve Çocuk Yardımı Ücretinin Hesaplanması
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Personel Devamlılığının Kontrolü
 • Vatandaş memnuniyeti ve Güvenliğinin Sağlanması

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

ULUNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tablo-1: İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu


Kişi Grubu Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Abone Kimlik Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Tipi, Kimlik Seri No, Kimlik Bilgileri, Pasaport No, Vergi No, Mersis No, Uyruk, Cinsiyet, İmza, Vekâletname, Hizmet No
Abone İletişim Adresi, Telefon, E-Posta
Abone İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, URL Bilgisi, Port No
Abone Adayı Kimlik Ad Soyad, Firma Adı, Referans Kişi Ad Soyad
Abone Adayı İletişim Adresi, Telefon, E-Posta, Referans Kişi Telefon No
Çalışan Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Anne - baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri/sıra no, Sicil no, Nüfusa kayıtlı olduğu il, İmza, Nüfus Cüzdanı Veriliş Nedeni, Nüfus Cüzdanı Verildiği Yer, Nüfus Cüzdanı Tarihi, Uyruk, Kütük, İlk Tescil Tarihi, Medeni Durum Tarihi, Askerlik Durumu, Evlilik Durumu, Ehliyet Bilgisi, Unvan, SGK No,Medeni Hali, E-İmza
Çalışan İletişim Adres no, Telefon no, E-posta adresi
Çalışan Özlük İşe giriş belgesi kayıtları, Özgeçmiş bilgileri
Çalışan Sağlık Kan grubu, Engellilik Raporu, Sağlık Raporu
Çalışan Hukuki İşlem Adli Sicil Bilgileri
Çalışan Finans Banka Hesap Bilgileri
Çalışan Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri, Okul bilgileri, Yabancı dil bilgisi
Çalışan Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Ceza Mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler
Çalışan Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Video
Çalışan İşlem Güvenliği Bilgisayar ID, IP adresi bilgileri, MAC Adresi, URL Bilgisi
Çalışan Adayı Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Ehliyet no, Uyruk, Askerlik Durumu, Referansların adı soyadı
Çalışan Adayı İletişim Adres no, Telefon no, E-posta adresi, Referans telefon numarası
Çalışan Adayı Mesleki Deneyim Transkript bilgileri, Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar
Çalışan Çocuğu Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Doğum tarihi, Cinsiyet, Anne - baba adı, Okulu
Çalışan Eşi Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, Evlenme tarihi, Çalışma bilgileri
Stajyer Kimlik Ad soyad, TC kimlik no, İmza, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Stajyer İletişim Adres no, Telefon no, E-posta adresi
Stajyer Mesleki Deneyim Okul bilgileri
Stajyer Finans Banka Hesap Bilgileri
Teklif Veren Kişi Kimlik Ad soyad, İmza, Ünvan, Vergi no
Teklif Veren Kişi İletişim Adres no, Telefon no
Ürün veya Hizmet Alan Kişi Kimlik Ad soyad, İmza
Ürün veya Hizmet Alan Kişi İletişim Telefon no
Vatandaş İletişim Telefon no
Vatandaş Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Ses Kaydı
Ziyaretçi Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Video

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet Hukuki Gerekçesi
Personel özlük süreçlerinin yürütülmesi 4857 Sayılı İş Kanunu, Açık Rızanın Alınması
Hizmetiçi Eğitim Planlaması Meşru Menfaat
Eğitim Katılım - Eğitim Katılım Formu 4857 Sayılı İş Kanunu
Personel İzin Dilekçesi İşlemi 4857 Sayılı İş Kanunu
Aile Durum Bildirimi - Aile Durum Bildirimi Formu 4857 Sayılı İş Kanunu
Puantaj İşlemleri 4857 Sayılı İş Kanunu
Demirbaşların Teslimi ve İade Alımı Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Gelen Evrak Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Giden Evrak Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Staj İşlemlerinin yürütülmesi - Staj Formu 6899 Mesleki Eğitim Kanunu
İş Edindirme İşlemi - İş Başvuru Formu Açık Rızanın Alınması
Satınalma İşlemleri Meşru Menfaat
Abonelik Sözleşmesinin Yapılması Sözleşme Yapılması
Abonelik Başvurusunun Yapılması Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
Telefon Arama Ses Kaydının Tutulması Meşru Menfaat, 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat
Kamera Kayıtlarının Alınması (iç ortam) Meşru Menfaat
İstek ve Şikayetlerin Alınması Sözleşme Yapılması
İnternet Erişim Loglarının Alınması 5651 Sayılı Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Diğer Bilgiler

ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bünyemizde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.ulu.net.tr/kvkk-genel adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Yazılı Şahsen Başvuru ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ulunetinternet@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı Posta ile Başvuru Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu "Nilpark Avm & Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90 Kat:4 İhsaniye, 16130 Nilüfer / BURSA" adresine posta yolu ile göndermek.
Noter Üzerinden Başvuru Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.

Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz abonelik başvurusunun yapılması faaliyeti kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir;

 • Abonelik Başvurusunu Yapılması

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

ULUNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tablo-1: İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu


Kişi Grubu Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Abone Adayı Kimlik Ad Soyad, Firma Adı, Referans Kişi Ad Soyad
Abone Adayı İletişim Adresi, Telefon, E-Posta, Referans Kişi Telefon No

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet Hukuki Gerekçesi
Abonelik Başvurusunun Yapılması Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

Diğer Bilgiler

ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bünyemizde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.ulu.net.tr/kvkk-genel adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Yazılı Şahsen Başvuru ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ulunetinternet@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı Posta ile Başvuru Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu "Nilpark Avm & Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90 Kat:4 İhsaniye, 16130 Nilüfer / BURSA" adresine posta yolu ile göndermek.
Noter Üzerinden Başvuru Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.

Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, personel özlük süreçlerinin yürütülmesi, hizmet içi eğitim planlaması, eğitim katılımı, personel izin dilekçesi işlemi, aile durum bildirimi, puantaj işlemleri, demirbaşların teslimi ve iade alımı, gelen evrak, giden evrak, staj işlemlerinin yürütülmesi, iş edindirme işlemi, satın alma işlemleri, abonelik sözleşmesinin yapılması, abonelik başvurusunun yapılması, telefon arama ses kaydının tutulması, kamera kayıtlarının alınması, istek ve şikâyetlerin alınması, internet erişim loğlarının alınması faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir;

 • Abone Taleplerinin karşılanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Abonelik Sözleşmesinin Yapılması
 • Bilişim Güvenliğinin Sağlanması
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

ULUNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tablo-1: İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu


Kişi Grubu Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Abone Kimlik Ad Soyad, TC Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Tipi, Kimlik Seri No, Kimlik Bilgileri, Pasaport No, Vergi No, Mersis No, Uyruk, Cinsiyet, İmza, Vekâletname, Hizmet No
Abone İletişim Adresi, Telefon, E-Posta
Abone İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, URL Bilgisi, Port No

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet Hukuki Gerekçesi
Abonelik Sözleşmesinin Yapılması Sözleşme Yapılması
İstek ve Şikayetlerin Alınması Sözleşme Yapılması
İnternet Erişim Loglarının Alınması 5651 Sayılı Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

Diğer Bilgiler

ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bünyemizde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.ulu.net.tr/kvkk-genel adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Yazılı Şahsen Başvuru ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ulunetinternet@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı Posta ile Başvuru Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu "Nilpark Avm & Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90 Kat:4 İhsaniye, 16130 Nilüfer / BURSA" adresine posta yolu ile göndermek.
Noter Üzerinden Başvuru Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.

Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, personel özlük süreçlerinin yürütülmesi, hizmet içi eğitim planlaması, eğitim katılımı, personel izin dilekçesi işlemi, aile durum bildirimi, puantaj işlemleri, demirbaşların teslimi ve iade alımı, gelen evrak, giden evrak, staj işlemlerinin yürütülmesi, iş edindirme işlemi, satın alma işlemleri, abonelik sözleşmesinin yapılması, abonelik başvurusunun yapılması, telefon arama ses kaydının tutulması, kamera kayıtlarının alınması, istek ve şikâyetlerin alınması, internet erişim loğlarının alınması faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir;

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Vatandaş memnuniyeti ve Güvenliğinin Sağlanması

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

ULUNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tablo-1: İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu


Kişi Grubu Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Çalışan Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Video
Vatandaş İletişim Telefon no
Vatandaş Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Ses Kaydı

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet Hukuki Gerekçesi
Telefon Arama Ses Kaydının Tutulması Meşru Menfaat, 6563 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat

Diğer Bilgiler

ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bünyemizde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.ulu.net.tr/kvkk-genel adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Yazılı Şahsen Başvuru ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ulunetinternet@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı Posta ile Başvuru Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu "Nilpark Avm & Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90 Kat:4 İhsaniye, 16130 Nilüfer / BURSA" adresine posta yolu ile göndermek.
Noter Üzerinden Başvuru Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.

Veri Sorumlusu Hakkında

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Söz konusu kanun gereğince hangi kişisel verilerin ve bunların hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerle ilgili kanunun 11’inci maddesinde sayılan ilgili kişi hakları ve kişisel verileri işleme konusunda istisnaların neler olduğu hususlarında bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, personel özlük süreçlerinin yürütülmesi, hizmet içi eğitim planlaması, eğitim katılımı, personel izin dilekçesi işlemi, aile durum bildirimi, puantaj işlemleri, demirbaşların teslimi ve iade alımı, gelen evrak, giden evrak, staj işlemlerinin yürütülmesi, iş edindirme işlemi, satın alma işlemleri, abonelik sözleşmesinin yapılması, abonelik başvurusunun yapılması, telefon arama ses kaydının tutulması, kamera kayıtlarının alınması, istek ve şikâyetlerin alınması, internet erişim loğlarının alınması faaliyetleri kapsamında aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir;

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Vatandaş memnuniyeti ve Güvenliğinin Sağlanması

Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

ULUNET İNTERNET VE İLETİŞİM HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak yukarıda belirttiğimiz veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlediğimiz kişisel verilerin neler olduğunu aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Tablo-1: İşlenen Kişisel Veri, Veri Kategorileri ve Ait Olduğu Kişi Grubu


Kişi Grubu Veri Kategorisi Kişisel Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri
Çalışan Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Video
Ziyaretçi Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Video

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Amacı

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere ve KVKK md.8 ve md.9 da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri yasal yükümlülüklerden dolayı ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla (Bankalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü vb.) paylaşabilecektir. Kanunun 8 inci maddesi ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin kişisel veriler, ilgili makamlar ile paylaşılabilecektir. Ayrıca gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ile veri işleme amaçlarının yerine getirilmesi kapsamında veri paylaşımı yapılabilecektir. Belirtilenlerin dışında yer alan kişisel verileriniz 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir. Sağlık verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6).

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Gerekçesi

Paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Elektronik ve fiziksel ortamlarda saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda korunmaları için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Tablo-2: Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Faaliyet Hukuki Gerekçesi
Kamera Kayıtlarının Alınması (iç ortam) Meşru Menfaat

Diğer Bilgiler

ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verisini işlediğimiz veri sahipleri 6698 sayılı kanun kapsamında Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Belirtilen haklarınızı firmamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bünyemizde kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili politika ve aydınlatma metinlerine www.ulu.net.tr/kvkk-genel adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

KVKK md.11 kapsamında belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak aşağıda belirtilen iletişim kanalları vasıtası ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi Açıklama
Yazılı Şahsen Başvuru ULUNET İnternet ve İletişim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ne kimlik ibrazı ve teyidi ile beraber imzalı başvuru formu ile şahsen başvuruda bulunmak.
KEP ile Elektronik İmzalı Başvuru İlgili kişi formunu elektronik imza ile imzalayarak kep adresi üzerinden ulunetinternet@hs01.kep.tr adresine göndermek.
Yazılı Posta ile Başvuru Noter onaylı imza beyannamesi veya adres ve kimliğini doğrulayan fatura, makbuz vb. ile beraber ıslak imzalı başvuru formunu "Nilpark Avm & Ofis Karaman Mah. İzmir Yolu Cd. No:90 Kat:4 İhsaniye, 16130 Nilüfer / BURSA" adresine posta yolu ile göndermek.
Noter Üzerinden Başvuru Noter üzerinden yazılı başvuru yapmak.